กบฏวรรณกรรม บทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และการเมืองในวรรณกรรม ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ISBN:

Published:

Paperback

260 pages


Description

กบฏวรรณกรรม บทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และการเมืองในวรรณกรรม  by  ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

กบฏวรรณกรรม บทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และการเมืองในวรรณกรรม by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 260 pages | ISBN: | 8.45 Mb

บทความทัง 10 บทความในเลมนี เปนงานเขียนทีผูเขียนไดทำความเขาใจสัมพันธภาพระหวางการเมืองกับประวัติศาสตร โดยมองผานแวนวรรณกรรม มิติการเมืองในหนังสือเลมนีอาจเรียกไดวางเปน การเมืองของการประทวง ตอตาน กระทังปฎิวัติ นันคือการเมืองของคนนอกคอก คนทีMoreบทความทั้ง 10 บทความในเล่มนี้ เป็นงานเขียนที่ผู้เขียนได้ทำความเข้าใจสัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับประวัติศาสตร์ โดยมองผ่านแว่นวรรณกรรม มิติการเมืองในหนังสือเล่มนี้อาจเรียกได้ว่างเป็น การเมืองของการประท้วง ต่อต้าน กระทั่งปฎิวัติ นั่นคือการเมืองของคนนอกคอก คนที่โดยปกติวิสัยแล้ว ไม่มีทางที่จะก้าวไปสู่อำนาจรัฐ เพราะไม่ยอมรับและปฏิเสธแบบแผนประเพณีและจารีตตั้งแต่เดิมของรัฐและอำนาจรัฐนั้นๆ ที่น่าสนใจคือ ตัวละครหรือผู้แสดงหลักในประวัติศาสตร์เหล่านั้น ต่างใช้และอาศัยวรรณกรรมหรือหนังสือ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสำนึกทางการเมืองที่ก้าวหน้าให้แก่ตนเองและขบวนการวรรณกรรมการเมือง มักปรากฏขึ้นมาในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤติของรัฐ วรรณกรรมไม่ได้สร้างความขัดแย้งทางการเมือง หากแต่มันเป็นกระจกและแว่นของสังคมในเวลานั้น ที่ช่วยสะท้อนให้คนรุ่นต่อมาสามารถมองเห็นความขัดแย้งทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างกระจ่าง และอาจชัดเจนกว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เสียอีกสารบัญ1.

ประวัติศาสตร์และการเมืองในวรรณกรรม2. วรรณกรรมกับการเคลื่อนไหวของขบวนการนิสิตนักศึกษา3. วรรณกรรมกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง4. วรรณกรรมกับการเคลื่อนไหวปฏิวัติจีน : หลู่ซิ่น5. วรรณกรรมกับการเคลื่อนไหวปฏิวัติจีน : เหมาเจอตุ๋ง6. ก่อนอรุณจะรุ่ง : วรรณกรรมในชีวิตรัสเซีย7. ตอลสตอยกับการคลี่คลายของประวัติศาสตร์รัสเซีย8.

คำสารภาพ9. มนุษย์ล่องหน : วรรณกรรมคนแอฟริกัน-อเมิกันกับการเมือง10. โชรา นีล เฮอร์สตัน : นักเขียนสตรีผิวดำผู้ถูกลืมEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "กบฏวรรณกรรม บทวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และการเมืองในวรรณกรรม":


zdrowie-praca.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us